Period. Posts

外汇局:2020年6月末 我国对外金融资产78602亿美元|外汇交易行情软

  原标题:国家外汇管理局公布2020年6月末我国国际投资头寸表

  2020年6月末,我国对外金融资产78602亿美元,对外负债56605亿美元,对外净资产21997亿美元。

  在对外金融资产中,直接投资资产21247亿美元,证券投资资产7006亿美元,金融衍生工具资产99亿美元,其他投资资产17817亿美元,储备资产32433亿美元,分别占对外金融资产的27%、9%、0.1%、23%和41%;在对外负债中,直接投资负债29472亿美元,证券投资负债13783亿美元,金融衍生工具负债107亿美元,其他投资负债13244亿美元,分别占对外负债的52%、24%、0.2%和23%。

  按SDR计值,2020年6月末,我国对外金融资产57136亿SDR,对外负债41147亿SDR,对外净资产15990亿SDR。(完)

  2020年6月末中国国际投资头寸表

  

项目

行次

期末头寸

(亿美元)

期末头寸

(亿SDR)

净头寸

1

21,997

15,990

资产

2

78,602

57,136

1 直接投资

3

21,247

15,444

1.1 股权

4

18,023

13,101

1.2 关联企业债务

5

3,224

2,343

1.a 金融部门

6

2,751

2,000

1.1.a 股权

7

2,664

1,937

1.2.a 关联企业债务

8

87

63

1.b 非金融部门

9

18,496

13,444

1.1.b 股权

10

15,359

11,164

1.2.b 关联企业债务

11

3,137

外汇交易行情软2,280

2 证券投资

12

7,006

5,093

2.1 股权

13

4,106

2,984

2.2 债券

14

2,900

2,108

3 金融衍生工具

15

99

72

4 其他投资

16

17,817

12,951

4.1 其他股权

17

84

61

4.2 货币和存款

18

4,162

3,026

4.3 贷款

19

7,488

5,443

4.4 保险和养老金

20

164

119

4.5 贸易信贷

21

5,290

3,845

4.6 其他

22

628

457

5 储备资产

23

32,433

23,576

5.1 货币黄金

24

1,108

805

5.2 特别提款权

25

110

80

5.3 在国际货币基金组织的储备头寸

26

96

70

5.4 外汇储备

27

31,123

22,624

5.5 其他储备资产

28

-3

-2

负债

29

56,605

41,147

1 直接投资

30

29,472

21,423

1.1 股权

31

26,902

19,555

1.2 关联企业债务

32

2,570

1,868

1.a 金融部门

33

1,633

1,187

1.1.a 股权

34

1,447

1,052

1.2.a 关联企业债务

35

186

135

1.b 非金融部门

36

27,839

20,236

1.1.b 股权

37

25,455

18,503

1.2.b 关联企业债务

38

2,384

1,733

2 证券投资

39

13,783

10,019

2.1 股权

40

8,471

6,157

2.2 债券

41

5,312

3,862

3 金融衍生工具

42

107

77

4 其他投资

43

13,244

9,627

4.1 其他股权

44

0

0

4.2 货币和存款

45

4,545

3,304

4.3 贷款

46

4,827

3,509

4.4 保险和养老金

47

147

106

4.5 贸易信贷

48

3,241

2,356

4.6 其他

49

388

282

4.7 特别提款权

50

96

70

  说明:1.本表记数采用四舍五入原则。

  2.净头寸是指资产减负债,“+”表示净资产,“?”表示净负债。